Home » Home » Broadcasting Authority of Ireland paves the way for Irish Community Television Archive

Broadcasting Authority of Ireland paves the way for Irish Community Television Archive

The decision by the Broadcasting Authority of Ireland (BAI) to provide funding support to ensure the archives of Northern Irish community and social life held at Northern Visions are safeguarded for future generations to enjoy has been warmly welcomed.

Chairperson of Northern Visions, Simon Wood, said,

“Our archives are a rich source of the history of local communities and BAI support will enable us to both preserve them and make them easily accessible on the web. This is a first step in ensuring a central repository for archives pertaining to communities on the island of Ireland – an Irish Community Television Archive. To be able to use modern means of communication to bring the dynamism and rich tapestry of life within our local communities over the last 50 years to a global audience provides us with an unrivalled opportunity to celebrate community and cultural heritage”.

The BAI archiving scheme has been designed to provide funding support for the development of an archiving culture in the Irish broadcasting sector, contributing to the preservation of Ireland’s broadcasting heritage.  The Scheme is financed through a percentage of the Broadcasting Fund, derived from the TV licence fee.

Speaking about the announcement, Michael O’Keeffe, Chief Executive of the BAI said:

“The establishment of the Archiving Scheme has been an important development for both the broadcasting industry and Irish audiences.  The Scheme was developed through engagement with a wide range of broadcasters and expert groups and I am confident that it will contribute to the preservation of Ireland’s broadcasting heritage and provide the public with additional access to the very rich history and culture of broadcasting in Ireland.”  

Northern Visions holds a variety of archives of community life, some dating from the 1930s.

Simon concluded

“When our forerunners began the journey into community media in the early 1970s, no one fully realized how important and indeed, unique, that documentation would become. We would especially like to thank the many community and cultural groups and individuals who have supported that process over many years. We would also like to thank the Heritage Lottery Fund, Arts Council of Northern Ireland, Belfast City Council, Community Foundation for Northern Ireland and DCAL for their financial support of community and cultural projects; projects which have since passed into history and have, themselves, become a part of an archive which reflects our local communities through place and time”.

 

********

cta-592x333.NVTV 

Réitíonn Údarás Craolacháin na hÉireann an bealach do Chartlann Teilifíse Phobail na hÉireann

Cuireadh fearadh na fáilte roimh chinneadh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tacaíocht maoinithe a sholáthar le dearbhú go sábhálófar cartlanna an tsaoil shóisialta agus phobail i dTuaisceart Éireann atá lonnaithe i Northern Visions chun go mbainfidh na glúnta le teacht tairbhe astu.

Arsa Simon Wood, cathaoirleach Northern Visions,

“Is foinse shaibhir iad na cartlanna s’againn de stair phobal áitiúil agus ligfidh tacaíocht BAI dúinn iad a chaomhnú agus a chur ar fáil go héasca ar an idirlíon. Is é seo an chéad chéim chun stór lárnach cartlann a chinntiú a bhaineann le pobail ar oileán na hÉireann – Cartlann Teilifíse Phobail na hÉireann. Tá féidearthacht mhodhanna cumarsáide nua-aimseartha a úsáid le fuinneamh agus taipéis shaibhir an tsaoil inár bpobail áitiúla le 50 bliaina anuas a thabhairt chuig lucht féachana domhanda ina deis thar barr chun oidhreacht cultúir agus pobail a cheiliúradh.”

 

Leagadh amach scéim cartlannaithe BAI le tacaíocht maoinithe a chur ar fáil do fhorbairt chultúr cartlannaithe in earnáil craoltóireachta na hÉireann, a oibreoidh ar son chaomhnú oidhreacht craoltóireachta na hÉireann. Maoinítear an Scéim trí chéatadán den Chiste Chraoltóireachta, a thagann ón táille ceadúnais teilifíse.

 

Ag labhairt faoin fhógairt, dúirt Michael O’Keeffe, príomhfheidhmeannach BAI:

“Tá bunú na Scéime Cartlannaithe ina fhorbairt thábhachtach don tionscal chraoltóireachta agus do lucht féachana na hÉireann araon. Forbraíodh an Scéim trí rannpháirtíocht le réimse leathan de chraoltóirí agus grúpaí saineolais agus tá mé muiníneach go n-oibreoidh sí ar son chaomhnú oidhreacht craoltóireachta na hÉireann agus go soláthróidh rochtain bhreise don phobal ar chultúr agus stair an-shaibhir na craoltóireachta in Éirinn.”

Ta éagsúlacht chartlann ar shaol pobail i seilbh Northern Visions, cuid ó na 1930í.

 

Mar fhocal scoir, dúirt Simon

 

“Nuair a thosaigh ár réamhtheachtaithe an turas sna meáin phobail sna luath 1970í, níor thuig duine ar bith go hiomlán cé chomh tábhachtach agus uathúil a bheadh an doiciméadú sin. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil go háirithe leis na grúpaí pobail agus cultúrtha agus na daoine aonair a thacaigh leis an phróiseas sin thar blianta fada. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil freisin leis an Chiste Crannchuir Oidhreachta, Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, Fondúireacht Phobal Thuaisceart Éireann agus DCAL as a dtacaíocht airgeadais do thionscnaimh chultúir agus phobal; tionscnaimh atá críochnaithe agus atá anois mar chuid de chartlann a thaispeánann ár bpobail áitiúla trí áit agus am.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *